Wiele osób zastanawia się, czy wystawiana jest faktura za płatne parkowanie w miejskich strefach płatnego parkowania. Odpowiedź jest jednoznaczna – nie wystawia się faktur za parkowanie w SPP, niezależnie od metody płatności (bilet parkingowy, płatność SMS, kod IVR czy np. SkyCash mobiParking). Dotyczy to wszystkich stref płatnego parkowania w Polsce.

Jak donosił Serwis Samorządowy PAP, „opłata parkingowa za parkowanie na drogach publicznych jest dochodem własnym gminy, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych. Dochodami publicznymi są daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw niż ustawa budżetowa.

To, że opłaty parkingowe są daniną publiczną, potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 grudnia 2002 r. (P 6/02, OTK-A 2002, nr 7, poz. 91) oraz Naczelny Sąd Administracyjny O/Z we Wrocławiu w wyroku z 10 lipca 2003 r. (I SA/Wr 1975/02), a także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25 maja 2007 r. (III SA/Wa 3645/06).

A zatem, pobierane przez gminę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania mieszczą się w zakresie wykonywania zadań własnych gminy. Tym samym gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta z wyłączenia od opodatkowania w zakresie ww. czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami (w tym przypadku przepisami ustawy o drogach publicznych).”

Faktura za płatne parkowanie nie jest wystawiana

„W świetle powyższego, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, dochody gminy uzyskiwane z biletów parkomatowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, pod warunkiem że parkingi stanowią część pasa drogowego w rozumieniu ustawy o drogach publicznych”. Zatem skoro dochody z parkomatów nie podlegają opodatkowaniu VAT, to faktura za płatne parkowanie nie jest wystawiana. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (SPPN Warszawa) oświadczył już w 2015 roku, że nie wystawia faktur za płatne parkowanie.

Jak rozliczyć płatne parkowanie w kosztach?

Dla właścicieli firm posiadających pojazdy służbowe w usłudze SkyCash dla Firm istnieje dedykowane rozwiązanie, dzięki któremu łatwo rozliczą koszty parkowania bez konieczności wystawiania faktury VAT. Szczegółowo opisaliśmy je w oddzielnym wpisie: jak rozliczać płatne parkowanie jako koszt dzięki SkyCash dla Firm.

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej. Zanim podejmiesz decyzje w swojej firmie, skonsultuj swój przypadek z doradcą podatkowym.

Comments are closed.